آذربایجان شرقی
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری