مازندران
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
ویزیت رایگان هزار نفر از ساکنان مناطق محروم ساری
توسط دانشجویان و استادان انجام شد؛

ویزیت رایگان هزار نفر از ساکنان مناطق محروم ساری