دوشنبه  07  مهر  1399
سه شنبه , 12 آذر 1398 ساعت 13:55

علی حدادی اصل

اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه طرح و نقشه پناهی

اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه طرح و نقشه پناهی، صبح به ریاست قاضی صلواتی امروز برگزار شد.