سه شنبه  24  تیر  1399
دوشنبه , 21 فروردین 1396 ساعت 16:22

هادی کمالزاده

پدران آسمانی

سلام بر پدران آسمانی، سلام بر باباهایی که دل دریایی داشتند و رفتند در اقیانوس پاکی‌ها، سلام بر پدری که تمام خوبیها به او رشک می ورزند، زمانی که کعبه شکافته شد تا یک پدر خوش‌بو را تقدیم به زمین کند، در آن هنگام زمین به خود بالید. آن وقت معنای پدر را کلمات و جملات فهمیدند و در وصفش شعر سرور سرودند و از آن روز، روزی به وجود آمد تا پدران و بشریت به آن افتخار کنند.