سیاست پولی و چرخه‌های بازار سهام در ایران
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
11 تير 1401 - 16:08
در مقاله‌ای علمی بررسی و تبیین شد؛

سیاست پولی و چرخه‌های بازار سهام در ایران

استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی در مقاله‌ای به تبیین اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره‌های رونق و رکود بازار سهام از طریق مدل‌های با محدودیت‌های مالی پرداخت.
کد خبر : 667321
روح الله زارع

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا از بیضا، مقاله روح‌الله زارع استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا با عنوان بررسی‌های اقتصادی سابق (سیاست پولی و چرخه‌های بازار سهام در ایران) از سوی فصلنامه «اقتصاد مقداری» منتشر شد.


در بخشی از این مقاله آمده است: بررسی ارتباط بین سیاست پولی و بازده سهام برای سیاست‌گذاران پولی و سرمایه‌گذاران، بازارهای مالی برای اعمال سیاست پولی مناسب و اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری درست از اهمیت زیادی برخوردار است. فهم اینکه آیا سیاست پولی در چرخه‌های رونق و رکود بازار سهام اثرات یکسانی بر بازده سهام ایجاد می‌کند برای اقتصاددانان از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر سیاست پولی اثرات نامتقارن داشته باشد، سیاست‌گذاران پولی باید چرخه‌های بازار سهام را هنگام اعمال سیاست پولی در نظر داشته باشند.


در این مقاله بیان شده است: هدف مطالعه حاضر بررسی واکنش بازده سهام به سیاست پولی و اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره‌های رونق و رکود بازار سهام بوده و تأثیر سیاست پولی بر احتمالات جابه‌جایی بین رژیم‌های رونق و رکود بازار سهام نیز آزمون شده است.


در این مقاله تبیین شده است: اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره‌های رونق و رکود بازار سهام از طریق مدل‌های با محدودیت‌های مالی قابل توضیح است، در این مطالعه اثرات نامتقارن سیاست پولی با استفاده از مدل‌های مارکوف سوئیچینگ (MS) مورد بررسی قرار گرفته‌اند و از مدل‌های سوئیچینگ با توابع (احتمال ثابت FTP-MS) و مدل‌های مارکوف سوئیچینگ با توابع احتمال تغییرپذیر در طول زمان (TVTP-MS) استفاده می‌شود.


در این مقاله یادآوری شده است که مدل‌های FTP-MS برای بررسی تأثیرات نامتقارن سیاست پولی بر بازده سهام در دوره‌های رونق و رکود بازار سهام به‌کار گرفته شده‌اند و در مدل‌های FTP-MS احتمال انتقال و ایستا در نظر گرفته می‌شوند.


سیاست پولی و چرخه‌های بازار سهام در ایران


در این مقاله تشریح شده است: در مدل‌های TVTP-MS فرض می‌شود که احتمال جابه‌جایی بین رژیم‌های رونق ورکود به تحولات سیاست پولی بستگی داشته باشد. از مدل‌های TVTP-MS برای بررسی تأثیر سیاست پولی بر احتمال جابه‌جایی بین رژیم‌های مختلف استفاده شده است.


فصلنامه اقتصاد مقداری و بررسی‌های اقتصادی سابق


در این مقاله بیان شده است: یافته‌های مدلهای خطی و MS نشان می‌دهد که مدل‌های MS عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های خطی دارند و براساس یافته‌های تحقیق مدل‌های MS دو رژیم با میانگین و واریانس‌های متفاوت به نام‌های رژیم رونق و رژیم رکود را شناسایی کرده‌اند.


در این مقاله تأکید شده است: هر دو رژیم بسیار ماندگار هستند، به طوری که به‌صورت متوسط در حدود ۱۰ - ۱۲ فصل به طول انجامیده‌اند و نتایج نشان می‌دهند که سیاست پولی تاثیر معنی‌داری بر بازده سهام فقط در دوره‌های رکود بازار سهام داشته، به طوری که افزایش M۲ بازده سهام را افزایش و افزایش نرخ بهره بازده سهام را کاهش داده است.


در این مقاله مطرح شده است: تأثیر شدیدتر سیاست پولی بر بازده سهام در دوره‌های رکود بازار نسبت به دوره‌های رونق در راستای پیش‌بینی مدل های با محدودیت‌های مالی هستند و نتایج حاصل از مدل‌های TVTP-MS نشان می‌دهند که یک سیاست پولی انبساطی تغییرات مثبتی در M۲ واقعی یا تغییرات منفی در نرخ بهره واقعی (احتمال ماندن در رژیم رونق بازار سهام) دارد، در حالی که احتمال تغییر از رژیم رونق به رژیم رکود را کاهش می‌دهد.


در این مقاله اضافه شده است: علاوه بر این، سیاست پولی انبساطی احتمال ماندن در رژیم رکودی بازار را کاهش می‌دهد، در حالی که می‌تواند احتمال تغییر از وضعیت رکود به وضعیت رونق را افزایش دهد.


در این مقاله افزوده شده است: نتایج مدل MS تعدیل یافته نشان می‌دهد که سیاست پولی بازده سهام را فقط در دوره‌های رکود بازار سهام به طور معنی‌داری تحت تأثیر قرار و به طور مشخص‌تر افزایش در M۲ واقعی، بازده سهام را افزایش داده، در حالی که افزایش در نرخ بهره موجب کاهش بازده سهام در دوره رکود بازار سهام شده است.


در این مقاله مطرح شده است: این یافته‌ها در راستای پیش‌بینی مدل‌های با محدودیت‌های مالی هستند و نتایج حاصل از مدل‌های TVTP-MS نشان می‌دهند که یک سیاست پولی انبساطی احتمال ماندن در رژیم رونق بازار سهام را افزایش و احتمال ماندن در دوره رکود بازار سهام را کاهش می‌دهد.


در این مقاله تشریح شده است: با توجه به نتایج به‌دست آمده از تخمین مدل‌ها می‌توان این پیشنهاد سیاستی را مطرح کرد که سیاست‌گذاران پولی هنگام اعمال سیاست‌های پولی باید به چرخه‌های رونق و رکود بازار سهام توجه کنند؛ چراکه سیاست پولی در دوره‌های مختلف رونق و رکود بازار سهام اثرات متفاوتی بر چهار سیاست پولی و چرخه‌های بازار سهام در ایران بازده سهام داشته است.


در این مقاله تأکید شده است: در دوره رکود بازار سهام به‌کارگیری یک سیاست پولی انبساطی موجب کاهش احتمال ماندن در در دوره رکود بازار خواهد شد و احتمال جابه‌جایی از دوره رکود به دوره رونق را افزایش خواهد داد.


در این مقاله آورده شده است: همچنین سرمایه‌گذاران فعال در بازار سهام که به تحولات سیاست پولی هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری توجه می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تأثیر سیاست پولی بر بازده سهام اعمال سیاست پولی بستگی دارد، یعنی بازار سهام در چه وضعیتی به لحاظ رونق یا رکود قرار دارد.


انتهای پیام/۴۰۷۸/۴۰۶۲/

ارسال نظر