سیستم‌های مدیریتی ترکیبی چه کاربردی در صنایع دارند؟/ طراحـی سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در مراکـز تولیـدی
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
27 تير 1401 - 00:04
هوشیار در گفت‌وگو با آنا مطرح کرد؛

سیستم‌های مدیریتی ترکیبی چه کاربردی در صنایع دارند؟/ طراحـی سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در مراکـز تولیـدی

مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون با تبیین کاربرد سیستم‌های مدیریتی ترکیبی در صنایع، مزایای طراحـی سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در مراکـز تولیـدی را مثبت ارزیابی کرد.
کد خبر : 668357
مدیریت کیفیت

مهسا هوشیار در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری آنا درباره اهمیت سیستم‌های مدیریتی ترکیبی در صنایع اظهار کرد: امـروزه کارخانجـات و کارگاه‌هـای تولیـدی نقـش بسـیار مهمـی در توسـعه و پیشـرفت جوامع ایفا می‌کننـد و در ایـن میـان صنعت ذوب‌آهن و فـولاد به‌عنـوان یکی از صنایـع تخصصی و زیربنایی مادر از جایگاهـی بسـیار مهـم در جهـان برخوردار اسـت.


وی اضافه کرد: با توجـه به اینکه کشـورها دنبـال افزایش کمـّی و کیفـی محصـولات و خدمـات ارائـه‌شـده خود و توسـعه پایدار هسـتند، نقش غیرقابـل انـکار صنعـت فولاد بـه‌عنـوان یکـی از شـاخص‌های توسـعه‌یافتگی را نمی‌تـوان انکار کـرد.


مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون افزود: بـا درنظرگرفتـن جهانـی شـدن اسـتانداردها و سیسـتم‌های کیفـی و مدیریتـی تحـت نظارت سـازمان بین‌المللـی اسـتاندارد (ISO) و حرکـت سـازمان‌ها بـه سـمت بهره‌گیری از این سیسـتم‌ها، صنایـع فـولادی به‌دلیل نیازهای خـود، طراحـی و پیاده‌سـازی این سیسـتم‌ها ازجمله سیسـتم مدیریـت کیفیـت (ISO۹۰۰۱) و دیگـر سیسـتم‌های مدیریتی ترکیبـی) ترکیبی از چند سیسـتم یا اسـتاندارد مدیریتـی (مانند سیسـتم مدیریت یکپارچه (IMS) را جـزء اهداف اجرایی خود قـرار داده‌اند تـا بـا اسـتقرار این سیسـتم‌ها ضمـن حرکت به سـوی اسـتانداردهای کیفـی ملی، خود را بـا اسـتانداردهای بین‌المللـی مدیریتـی تطبیـق داده و بـه‌روز کنند.
بیشتر بخوانید:


ترکیب مهارت‌های مدیریتی با دانش ساخت‌وساز
هوشیار توضیح داد: طراحـی و پیاده‌سـازی سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در مراکـز تولیـدی در صورتـی کـه مبتنـی بر شـرایط خـاص آن واحـد تولیدی باشـد، سـبب بهبـود عملکرد سـازمان خواهد شد، از این رو اسـتقرار سیسـتم مدیریـت یکپارچـه بر میـزان تحقق برنامه‌هـای تولیـد، افزایش آگاهـی کارکنان، کاهـش میـزان مصـرف بـرق در ازای هـر تـُن محصـول تولیـدی، کاهـش افـراد آسـیب‌دیـده در اثـر حـوادث شـغلی، تحقـق پروژه‌هـای تعریف شـده در جلسـات بازنگـری مدیریت، بهبـود نظرات مشـتریان نسـبت بـه محصـوالت تولیـدی این شـرکت تأثیر مثبت دارد.


مزایـای سیسـتم‌های مدیریـت یکپارچـه


وی یادآور شد: ایـن روزهـا بـا رشـد بسـیار سـریع صنعـت و تکنولـوژی، اکثـر سـازمان‌ها بـه نقش سیسـتم‌های مختلـف مدیریـت در هدایـت و یکپارچگـی فعالیت‌ها و فرآیندها پـی برده‌اند، سـازمان‌های امروزی بـرای دسـتیابی بـه مزایـای رقابتی و عملکرد در کلاس جهانـی، نیـاز بـه رعایـت حداقل‌هایی در رابطـه بـا محیـط فعالیـت، کارکنـان، تأمین‌کننـدگان، مشـتریان، رقبـا و جامعه دارنـد.


مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون تبیین کرد: همچنین سـازمان‌ها بـرای نشـان دادن اهتمـام خـود در کسـب رضایـت ذینفعـان و بـه نمایـش گـذاشتنن وجهه‌ مناسـب در سـطح تعاملات ملـی و بین‌المللـی نیازمنـد بـه دریافـت تأییدیه از ارگان‌هـای معتبـر و آشـنا بـه اصـول هسـتند.


هوشیار تشریح کرد: همچنین بـه‌منظـور افزایـش بهـره‌وری، بهبـود کارایـی و اثربخشـی سـازمان‌ها از یـک سـو و کاهـش ضایعـات و آسـیب‌های جسـمی و روانـی انسـان‌ها و نگهـداری از محیـط زیسـت از سوی دیگر باید از ادغام سیسـتم‌های مختلـف مدیریتـی یک سازمان در یـک سیسـتم مدیریت واحد به نـام سیسـتم مدیریت یکپارچـه (IMS) بهره گرفت.این سیسـتم از ادغـام سـه اسـتاندارد سیسـتم مدیریـت کیفیـت (ISO۹۰۰۱)، سیسـتم مدیریـت زیسـت‌محیطـی(ISO۱۴۰۰۱) و سیسـتم مدیریـت ایمنی و بهداشـت حرفه‌ای (OHSAS۱۸۰۰۱) بـه وجـود آمده اسـت.


مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون تأکید کرد: اسـتقرار هـمزمـان سـه سیسـتم مدیریتـی یاد شـده، به اسـتقرار یـک سیسـتم مدیریـت ترکیبی یـا جامـع کمک می‌کند و در ایــن سیسـتم، الزامـات و خواسـته‌ سیسـتم‌های مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشـت شـغلی و محیط زیسـت بــاهــم ترکیــب شــده و از یک سیسـتم مستندسـازی واحـد تبعیـت می‌کنند.


هوشیار به این نکته هم اشاره کرد که سـازمان‌ها تـا زمانـی کـه بـرای بقـاء تلاش می‌کننـد و خـود را نیازمنـد حضـور در عرصه‌هـای رقابـت ملـی و جهانـی می‌داننـد، بایـد اصـل بهبود مسـتمر را سـرلوحه فعالیـت خود قـرار دهند.


وی تأکید کرد: سیسـتم ارزیابـی عملکـرد بـا الگـوی مناسـب بـه انعطاف‌پذیـری برنامه‌هـا و اهـداف و مأموریـت سـازمان‌ها در محیـط پویـای امروزی کمک قابل توجـهی می‌کند و ارزیابی و اندازه‌گیـری عملکرد و توسـعه آن بـه فرهنگ‌سـازی و ارتقـای فرهنـگ سـازمانی نیـاز دارد.


سیستم‌های مدیریتی ترکیبی چه کاربردی در صنایع دارند؟/ طراحـی سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در مراکـز تولیـدی


مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون مطرح کرد: از مزایـای سیسـتم‌های مدیریـت یکپارچـه می‌تـوان بـه صرفه‌جویـی در زمـان و هزینـه، افزایـش بهـره‌وری، بهبـود سـازمانی و کاهـش حجـم مسـتندات اشـاره کـرد.


هوشیار افزود: مهم‌ترین فواید ادغام سیستم‌های مدیریتی اختصاص صحیح و منطقی منابع، ایجاد تصویری بهتر از سازمان، بهبود عملکرد سازمان، رضایت مشتری و کاهش پیچیدگی و سردرگمی مدیریـت عملکـرد که اصطلاح عامـی بـرای آن دسـته از فعالیت‌های سـازمانی بوده و بـا مدیریت امـور و مسـئولیت‌های شـغلی و رفتـاری کارکنـان سـر و کار دارد، راهی برای تسـهیل در برقراری ارتبـاط و ایجـاد تفاهـم بیـن کارکنان و سرپرسـتان اسـت و به پیدایـش محیـط مطلوب‌تر کاری و تعهد بیشـتر نسـبت بـه کیفیـت خدمات منجر می‌شـود.


وی اضافه کرد: مدیریـت عملکـرد را بایـد رویکـردی دانسـت که با اسـتفاده از ارتباطـات دوجانبه بین سرپرسـتان و کارکنـان موجب تفهیـم خواسـته‌ها و انتظـارات سـازمان از کارکنان از یکسـو و انتقـال تقاضاهای کارکنـان بـه سرپرسـتان و مدیریـت سـازمان از سـوی دیگـر، محیطـی را برای اسـتفاده بهینه از امکانـات و منابـع در راستای تحقـق اهداف سـازمان پدیـد می‌آورد و عملکـرد سـازمانی یـک مفهوم کلی اسـت که بـه چگونگی انجـام عملیات سـازمانی اشـاره دارد.


مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون عنوان کرد: عصـر حاضـر، عصـر تغییرات سـریع و اطمینان نداشتن به به آینـده و نبود اطلاعات در دسـترس کافـی در راستای تصمیم‌گیـری بـرای مدیـران اسـت.


لزوم بهبـود تحقق پروژه‌هـای و بهبود نظرات مشـتریان


هوشیار بیان کرد: کانـون ایـن تصمیم‌گیـری، منابع انسـانی که سـرمایه اصلی سـازمان‌ها هسـتند، است و هرچـه را نتوانیـم اندازه‌گیـری کنیـم، نخواهیم توانست کنترل کنیـم و هرچـه را که نتوانیـم کنترل کنیـم، مدیریـت آن امکانپذیـر نخواهـد بـود.


وی توضیح داد: موضـوع اصلـی در تمـام تجزیـه و تحلیل‌هـای سـازمانی، عملکـرد اسـت و بهبـود آن مسـتلزم اندازه‌گیـری اسـت، از ایـن رو سـازمانی بـدون سیسـتم ارزیابـی عملکـرد قابـل تصـور نیست.


کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ذوب آهن بیستون مطرح کرد: هیـچ شـکی در نقـش اسـتانداردها در هدایت و هماهنگ کردن فعالیت‌های سـازمان وجود نــدارد، امــا ایــن امر به اثبات رسـیده که تعداد سیستم‌ها می‌تواند موجب پیچیــدگی و سـردرگمــی ســازمان، بــه هــدر رفتن منابـع، افزایـش دوبـاره‌کاری‌هـا، ایجـاد تضـاد بیـن سیاسـت‌هـا و اهـداف تعریف شـده شـود.


مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون گفت: در همیـن راسـتا ادغـام سیســتم‌های مختلـف در سـازمان امـری ضـروری بـه نظر می‌رسـد.


هوشیار یادآور شد: مدیریـت عملکـرد سـازمان‌ها مسـیر دسـت یافتـن بـه اهـداف سـازمانی را تعییـن می‌کنـد و بـه ایـن علـت متغیرهایـی کـه سـبب بهبـود عملکـرد سـازمان می‌شـوند، از اهمیـت قابـل توجهـی برخوردارند و اسـتقرار سیسـتم مدیریـت یکپارچـه در کارخانـه تولیدکننـده محصـولات فـولادی موجب بهبـود شـاخص‌های تولیـد، انسـانی و بهره‌وری شـده اسـت.


وی با بیان اینکه نتایج این تحقیق نشـان داد تحقـق برنامه‌هـای تولیـد، آگاهـی کارکنان، بهبـود تحقق پروژه‌هـای و بهبود نظرات مشـتریان در اثـر اجـرای ایـن سیسـتم افزایـش و تعداد افراد آسـیب دیـده و میزان مصـرف برق در ایـن کارخانه کاهـش یافته اسـت، ادامه داد: برای دسـتیابی بـه این اهـداف نیـاز به مشـارکت همگانـی کارکنـان در تمامی سـطوح سـازمان داریم.


مدیر منابع انسانی ذوب‌آهن بیستون بیان کرد: مسـئولیت بسترسـازی، تأمیـن منابـع و زیرسـاخت‌ها و برنامه‌ریـزی و حمایـت لازم برای اسـتقرار، حفـظ و بهبـود مـداوم ایـن سیسـتم و تحقـق اهـداف آن برعهده مدیـران است.


هوشیار با اشاره به سیستم مدیریت کیفیت گفت: برای درک صحیـح خـط‌مشـی‌های این سیسـتم و بـه‌کارگیـری مفاد آن در تمامـی فعالیت‌ها در راستای اجـرای دقیـق ایـن سیسـتم، پویایـی و بهبـود مسـتمر اثربخشـی سـازمان باید تلاش شود و بـا پیاده‌سـازی ایـن سیسـتم می‌توان با ایجاد چشـم‌اندازی شـفاف، ایجـاد یک تیم اسـتقرار قوی، شـناخت و آمـوزش لازم و ملزومـات، یکپارچه‌سـازی فرآیندهـا و کنترل اجـرا و تغییرات به اسـتقرار سیسـتم مدیریـت یکپارچـه کمـک و از نتایج این اسـتقرار در سـازمان اسـتفاده کـرد و گامی مؤثر در جهت دسـتیابی به اهداف سـازمان برداشـت.


انتهای پیام/۴۰۷۸/۴۰۶۲/

ارسال نظر