زنجان
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی با طعم کسب و کار
با امضای تفاهم‌نامه مشترک صورت گرفت

اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی با طعم کسب و کار

ویژه های زنجان بیشتر